Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.-You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.