Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình.-Strength of character may be learned at work, but beauty of character is learned at home.

Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.-You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.-On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?