Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới. Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi.-I don’t have friends, and it’s hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.

Tôi nghĩ rằng âm nhạc đến trước, sau đó đến thời trang, và do đó, lối sống. Tôi tin rằng nó bắt đầu với âm nhạc, và sau đó người cung cấp nó mang lại lối sống, thời trang. Madonna là một ví dụ tuyệt vời về điều đó.-I think the music comes first, then comes the fashion, and thus, the lifestyle. I believe it starts with music, and then the person delivering it delivers the lifestyle, the fashion. Madonna is a great example of that.

Tôi đã đi đến kết luận rằng người bình thường có thể làm về bốn điều một ngày, như bốn điều thực sự một ngày.-I’ve come to the conclusion that the average person can do about four things a day, like four real things a day.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?