Sự kiên trì chính là khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại.