Những người lạc quan làm giàu hiện tại, gia cố tương lai, thách thức điều không chắc chắn và vươn tới điều không thể.-Optimists enrich the present, enhance the future, challenge the improbable and attain the impossible.

Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt.-The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall.

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.-The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.-The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.-As the valley gives height to the mountain, so can sorrow give meaning to pleasure; as the well is the source of the fountain, deep adversity can be a treasure.

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.-The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?